Gosh, I wish these were on my kitchenGosh, I wish these were on my kitchen table right now…