osen

(Osen) right

I’m watching this drama (Osen) right now - mostly for the kimono